Bolhapiac - Adatkezelési nyilatkozat

frissítve: 2019. február 23.

I. Adatkezelési szabályzat

Az Bolhapiac App Oláh Endre. (9600, Sárvár, Tinódi Sebestyén u. 50.; Nyilvántartási szám 7426111; a továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett online piactér alkalmazás. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és az Bolhapiac App használata során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret. Az Bolhapiac App-ba feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:


Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.
Az Bolhapiac App-on történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

Minden más személyes adat megadásáról a Felhasználó dönthet. További adatok megadása segítheti a Hirdető és a Vevő közötti kommunikáció egyszerűsítését.

Személyes adatokon felül az applikáció lehetőséget ad az applikáción belüli információ-cserére, amihez az üzenetek tartalmát, azok feladóját és címzettjét a rendszer tárolja, mindaddig, amíg a hirdetett termék adatai elérhetőek. Sikeres eladás esetén a hirdetés lezárását követő 90 naptári napig. Sikertelen eladás esetén, ha a hirdető nem hosszabbítja meg hirdetését, a hirdetés lejáratától számított 15 napig.

II. Felhasználók adatai

Felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése Magyarországon elhelyezett szervereken történik.

A fenti adatok megadásával és az Bolhapiac App használatával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Üzemeltető által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá (iii) hogy az Üzemeltető a felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában közvetlenül megkeresse. A feltöltött személyes adatokat az Üzemeltető a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége. A felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Üzemeltető azokat a cégcsoportjába tartozó kapcsolódó vállalatainak, továbbá megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak az Adatkezelés célja bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja. A felhasználók tevékenységei, pl. mely hirdetések részleteit tekintették meg, mely termékkategóriák iránt érdeklődtek, nem kerül rögzítésre semmilyen formában.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy akár hirdetőként, akár vásárlóként üzenetet küldhet a hirdetési rendszeren keresztül. Az üzenetek tartalmát csak az üzenet címzettje és feladója láthatja, de hatósági kérésre az Üzemeltető kötelezhető ezen üzenetek átadására.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, a hirdető felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

III. Fogyasztói panaszok

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló e-mailcímen fogadja.

A panaszokról az Üzemeltető a jogszabályok szerinti kötelező jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyv, továbbá a panaszra adott válasz másolati példányát az Üzemeltető 5 évig köteles megőrizni.

IV. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését vagy zárolását az Ügyfélszolgálaton keresztül.

Az érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg.

Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Üzemeltető a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az Üzemeltető az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az Üzemeltető - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.

Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. Felhasználói felelősségvállalás

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Bolhapiac Applikációt.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Copyright, QualityEngineer.hu, i-Bay.hu, 2019-2024